Vedtægter for Borger- og Turistforeningen

 

Vedtægter for

Brædstrup Borger- og Turistforening

 

 

§ 1. Navn.

Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Brædstrup Borger- og Turistforening, Horsens Kommune.

 

§ 2. Formål

 

Foreningens formål er:

 1. at samle borgere i Brædstrup, for fælles at fremme en hver sag der kan være til gavn for byen og kommunen

 

 1. at støtte velgørende og anden almennyttigt arbejde

 

 1. at virke for selskabelig underholdning blandt medlemmerne

  

§ 3. Medlemmer

 

Som medlem kan optages enhver borger, der er fyldt 18 år, og har fast bopæl i Horsens Kommune.

 

§ 4. Æresmedlemmer

 

Æresmedlemmer er et medlem der har gjort sig fortjent af foreningen.

Bestyrelsen vælger selv æresmedlemmer.

Æresmedlemmer er fritaget for kontingent.

 

§ 5. Kontingent

 

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen, og opkræves efter generalforsamlingen.

Medlemmer der ikke i det foregående år har betalt det afkrævede kontingent, slettes som medlem.

Vedkommende har da tabt enhver ret overfor foreningen.

 

§ 6. Bestyrelse

 

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, hvoraf den ene er formand.

Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, kasserer og sekretær.

Formanden leder forhandlingerne ved generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Dog kan der, når formanden forlanger det ved generalforsamlingerne vælges en anden forhandlingsleder.

Formanden sammenkalder bestyrelsen, når han/hun finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsen repræsenterer i alle almindelige forhold foreningen. Skal der derimod tages beslutninger af større interesse, henlægges afgørelsen til generalforsamlingen. Bestyrelsen er solidarisk ansvarlig for foreningens pengemidler. Til hel eller delvis udtagelse af foreningens rentebærende kapitaler kræves den samlede bestyrelses godkendelse. Alt hvad der ikke opkræves til dækning af løbende udgifter, skal anbringes i et pengeinstitut, beliggende i Brædstrup By.

 

§ 7. Generalforsamling

 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Denne afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kasserer aflægger revideret regnskab og status.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand. (1 årig)
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. (2 årig)
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1 årig)
 9. Valg af 2 revisor (2 årig)
 10. Valg af 1 revisorsuppleant (1årig)
 11. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftligt til formanden med motivering senest 10 dage før generalforsamlingen.

Under generalforsamlingen afgøres alle afstemninger med undtagelse af 9 – 10, med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Indvarsling til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker i byens lokale avis  eller pr. brev mindst 14 dage forud.

Ved ekstraordinære lejligheder kan indvarslingen ske med kortere varsel, og her skal medlemmerne underrettes om dagsordenen. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinære generalforsamling. En sådan skal desuden afholdes når mindst 25 medlemmer, til bestyrelsen indsender skriftlig motiveret begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal da afholdes senest 4 uger efter begæringens fremkomst.

 

§ 8. Udmeldelse

 

Medlemmer der udgår af foreningen, det være sig af hvilken som helst grund, har ikke ret eller andel i foreningens ejendom eller formue.

 

§ 9. Vedtægtsændringer

 

Ændring af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor man i indkaldelsen udtrykkelig har gjort opmærksom herpå. Ændringerne besluttes ved simpelt flertal.

 

§ 10. Opløsning

 

Ophævelse af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor man i indkaldelsen udtrykkelig har gjort opmærksom herpå. Ophæves foreningen, træffer den opløsende generalforsamling bestemmelse om anvendelse af foreningens midler, dog på en sådan måde at de kommer borgere i Brædstrup By til gode.

 

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling i 2014 og træder i kraft efter generalforsamlingen samme år.