Historien bag Brædstrup Lokalråd

6. juni 2017 blev Brædstrup Lokalråd dannet på en stiftende generalforsamling på Brædstrup Kro med ca. 80 deltagere.

I en længere årrække forud, vel helt tilbage fra kommunesammenlægningen i 2007, har der været et behov for et samlende organ, der kunne virke for Brædstrups udvikling.

I en proces mellem Brædstrup borgerne og Horsens Kommune blev der i 2016 fastlagt en plan for Udvikling af Brædstrup "Byen der har alt - Brædstrup i Udvikling" - Læs udviklingsplanen

En af ønskerne i udviklingsplanen var, at der skulle etableres et lokalråd for Brædstrup.

I foråret 2017 blev der, på initiativ af Brædstrup Handel og Erhverv, holdt et møde mellem de store organisationer/foreninger i Brædstrup i Brædstruphallen og konsulentfirmaet Nærdemokrati.dk v/ byplanarkitekt Mogens Knudsen for at drøfte ønsker og behov for etablering af et lokalråd. Der var stort ønske om, at der skulle arbejdes videre med ideen.

D. 3. maj blev der dannet en initiativgruppe for dannelse af et lokalråd. Der deltog repræsentanter fra Brædstrup Handel og Erhverv, Brædstrup IF, Brædstrup Borgerforening, Brædstrup Hallerne og en lokal investor samt byplanarkitekt Mogens Knudsen. Initiativgruppen havde til opgave at udvikle det juridiske grundlag for stiftelse af Lokalrådet og dannelse af Bysekretariatet. Initiativgruppen holdt 3 møder med udarbejdelse af forslag til vedtægter for Brædstrup Lokalråd.

22. maj blev ideen etablering af et lokalråd og et bysekretariat præsenteret for borgerne i Brædstrup på et offentligt indkaldt møde. Der mødte ca. 45 borgere incl. repræsentatner fra Horsens Kommune. Kommunale embedsmænd fik ved samme lejlighed præsenteret den forestående områdefornyelsesproces, der blev igangsat i efteråret 2017. Også på dette borgermøde var der stor interesse for etablering af et lokalråd - initiativgruppen fik stor opbakning til at arbejde hen mod en stiftende generalforsamling.

Initiativgruppen fastlagde stiftende generalforsamlingen til 6. juni 2017.

D. 6. juni mødte ca. 80 borgere frem til den stiftende generalforsamling på Brædstrup Kro. Vedtægtsforslaget fra Initiativgruppen blev vedtaget efter nogle justeringer. Der blev valgt en bestyrelse på 7 + to suppleanter. 4 medlemmer var faste udpegede, jvf. vedtægterne, repræsentanter fra Skolebestyrelsen, Brædstrup IF, Brædstrup Borgerforening/Turistforening, Brædstrup Handel og Erhverv. Herudover blev der af de fremmødte valgt tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. 

Inden sommerferien konstituerede bestyrelsen sig med en formand (Preben Norup) og et forretningsudvalg (Preben Norup, Olav Holst Hansen og Ole Dahl Kristensen.

Brædstrup Lokalråd har indgået aftale med byplanarkitekt Mogens Knudsen fra firmaet Nærdemokrati om at varetaget Bykoordinatorrolle og bemande lokalrådets Bysekretariat normalt 3 timer hver torsdag. Bysekretariatet er fysisk placeret på Brædstrup Bibliotek.

13. september holdt Brædstrup Lokalråd reception og 50 borgere valgte at deltage. Borgmesteren gav roser til Brædstrup for at have etableret et lokalråd. 

Videogruppen TV -Set&Sket lavede en videorapportage fra receptionen